Serwis

 

WARUNKI GWARANCJI

Na warunkach określonych w niniejszym dokumencie, HES S.C. z siedzibą we Wrocławiu udziela się gwarancji
na sprzęt swojej produkcji, na okres (podane na końcu), licząc od daty sprzedaży potwierdzonej wpisem w Karcie
Gwarancyjnej.
Gwarancją objęte są wady, ujawnione w okresie gwarancji, uniemożliwiające bądź utrudniające jego eksploatację
zgodnie z przeznaczeniem.
Dla skutecznego wykonania przez użytkownika sprzętu uprawnień wynikających z gwarancji niezbędne jest
pisemne zawiadomienie Gwaranta o wadzie nie później niż 7 dni od dnia jej wykrycia.
ZAWIADOMIENIE O WADZIE POWINNO ZOSTAĆ PRZESŁANE W FORMIE PISEMNEJ BEZPOŚREDNIO NA ADRES GWARANTA

tj. e-mail INFO@HES.PL lub tel. 071 357 25 57

WRAZ ZE ZGŁOSZENIEM NALEŻY PODAĆ NUMER KARTY GWARANCYJNEJ ORAZ FAKTURY BĄDŹ PARAGONU
BEZ POWYŻSZYCH DOKUMENTÓW NAPRAWA GWARANCYJNIE NIE ZOSTANIE PODJĘTA

Gwarancja obejmuje usunięcie usterek, które w sposób dający się udowodnić wynikają z zastosowania wadliwych
materiałów lub są wynikiem błędów konstrukcyjnych.
Gwarancja jest ważna tylko z pieczątką i podpisem osoby wydającej sprzęt oraz podpisem użytkownika
świadczącym o zapoznaniu się z warunkami gwarancji (podpis na specyfikacji dostawy).
Gwarancją nie są objęte czynności związane z konserwacją, czyszczeniem, regulacją, do których czynności
użytkownik jest zobowiązany we własnym zakresie.
Uprawnienia z gwarancji nie przysługują również w przypadku, gdy ujawniona w sprzęcie wada jest skutkiem:
1 – uszkodzenia mechanicznego (przez uszkodzenie mechaniczne należy rozumieć uszkodzenie powstałe w
skutek mechanicznego, umyślnego lub nieumyślnego zadziałania sił zewnętrznych na urządzenie),
2 – uszkodzeń termicznych, chemicznych oraz wszystkich innych będących następstwem działania czynników
wewnętrznych,

3 – użytkowania niezgodnego z instrukcją obsługi sprzętu oraz uszkodzenia wynikające z niewłaściwej
eksploatacji,
4 – niewłaściwego zabezpieczenia sprzętu przed takimi czynnikami jak wilgoć, wysoka bądź niska temperatura,
5 – niestosowania wymaganych (zgodnie z instrukcją serwisanta bądź instrukcją) materiałów konserwacyjnych
6 – przeróbek i zmian konstrukcyjnych, dokonywanych przez użytkownika lub inne osoby nieuprawnione do
takiego działania przez gwaranta
7 – umyślnego działania użytkownika lub innych osób, za które gwarant odpowiedzialności nie ponosi
8 – uszkodzenia sprzętu na skutek nieprawidłowego montażu
9 – uszkodzenia na skutek nieprawidłowego transportu i rozładunku
10 – uszkodzenia zaistniałe z przyczyn działania sił wyższych – powódź, pożar, dewastacja

PROCEDURY REKLAMACYJNE

Usterki lub wady uniemożliwiające korzystanie ze sprzętu zgodnie z jego przeznaczeniem będą usuwane
bezpłatnie w terminie nie dłuższym niż 14 dni roboczych od chwili dostarczenia sprzętu do punktu serwisowego.

Wady i usterki należy zgłaszać pisemnie na adres mailowy: info@hes.pl

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

Samowolne zmiany wpisów w karcie gwarancyjnej spowodują utratę gwarancji. Gwarancja przestanie także
obowiązywać w przypadku wykonania napraw przez nieautoryzowany serwis. Gwarancja nie przechodzi na
osoby trzecie. Nieuzasadnione wezwanie serwisu gwarancyjnego spowoduje obciążenie użytkownika kosztami tej
usługi oraz kosztami dojazdu (wg. stawki cennika części zamiennych HES) lub kosztami przesyłki.

Product Enquiry

Zapytaj o wycenę We will inform you when the product arrives in stock. Please leave your valid email address below.